TODO...
[ssh-keysync.git] / TODO
1  * Hostcheck ( if ! hosts... ) { mv ATTIC }
2  * postinst -> upgrade -> upgrade_sshkeysync